Vecsey Zoltán:

Név és tárgy.

A tulajdonnevek szemantikájáról

 

A tulajdonnevek elmélete hagyományosan a nevek és a tárgyak közötti viszony természetét vizsgálja. A szemantika újabb irányzatai rendszerint három további kérdésre bontják a nevek tárgyakhoz fűződő viszonyának alapkérdését. Milyen típusú tudás szükséges a hétköznapi nyelvhasználatban a tulajdonnevek sikeres használatához? Mivel járulnak hozzá a tulajdonnevek a kijelentő mondatok által kifejezett propozíciókhoz? Milyen összetevőkből épül fel a tulajdonnevet tartalmazó kijelentő mondatok kommunikatív jelentése?

    A könyv gondolatmenetét összefoglaló rövid előszó és az alapfogalmak összefüggéseit tisztázó bevezetés után a könyv egyes fejezetei részletes képet vázolnak fel az említett kérdésekkel foglalkozó elméletekről. Az első fejezet a leíráselmélet keletkezését, FREGE és RUSSELL logikai-matematikai indíttatású klasszikus elgondolását mutatja be. A következő fejezet KRIPKE leíráselméletekkel szemben megfogalmazott nyelvészeti és filozófiai érveit rendszerezi. Az utolsó fejezet az utóbbi néhány év egyik legtöbbet vitatott álláspontját, az indexikus hipotézist vázolja fel. E hipotézis megfogalmazói a nyelvhasználat kontextusára érzékenyen reagáló, leíró jelentéstartalommal nem rendelkező, közvetlenül referáló kifejezéseknek tartják a tulajdonneveket. A hipotézis újrafogalmazásával a könyv szerzője amellett érvel, hogy a rivális álláspontok eddigi javaslataival összevetve a tulajdonnevek indexikus elmélete megalapozottabb és összefüggéseiben jobban áttekinthető keretelméletet ad a tulajdonnevek és a tárgyak viszonyát érintő kérdések tárgyalásához.

 

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007

ISBN 963 473 022 1

ISBN 978 963 473 022 4

 

Vissza a nyitólaphoz