Impresszum

Szerkesztők:

Hunyadi László

Kertész András

Pelyvás Péter

 

Az Elméleti és kísérleti nyelvészet c. könyvsorozat a diszciplináris határok átrendeződésének nemzetközi szinten jól megfigyelhető tendenciájához igazodva korszerű, problémaorientált, igényes monográfiáknak és gyűjteményes köteteknek kíván fórumot teremteni. A sorozat kö­teteinek közös vonása, hogy az alábbi elveket követve hangsúlyozni kívánják az elméleti alapkutatások és a gyakorlati alkalmazások egymásrautaltságát:

 

(a)

Interdiszciplinaritás. A nyelvtudomány olyan integratív kutatási terület, amely nem ér­telmezhető a tu­do­mányok hagyományos diszciplináris kategorizációja szerint. A nyel­vészeti kutatások köztudottan termékeny kölcsönhatásban állnak pl. a filozófia, a pszichológia, a szociológia, az antropológia, a bio­lógia, a műszaki tudományok, vagy az orvostudomány egyes részterületeivel.

(b)

Elméleti, kísérleti és alkalmazott módszerek. Egyes természettudományokhoz hason­ló­an hangsúlyt kap bizonyos elméleti feltevések és eredmények kísérleti ellenőrzése.

(c)

"Paradigmatikus" vs. "paradigmán" kívüli kutatások. A tudományfejlődés egyik motorja a „paradigmákat” megkérdőjelező, új utakat kereső problémalátás. Nem vitatva a fennálló „paradigmák” keretében folyó, a mindenkori tudománymetodológiai és tárgytudományos háttérfeltevésekre rá nem kérdező kutatások létjogosultságát, a sorozat támogatni kí­ván­ja az eredeti, kreatív, az elfogadott metodológiai nor­mák­ra tudatosan ref­lek­táló nyelvészeti vizsgálatok eredményeinek publikálását.

(d)

A nyelvtudomány sokfélesége. Az elméletek és módszerek pluralizmusa a nyelv­tu­do­mány fejlődésének egyik legnagyobb értéke és egyik fontos biztosítéka.

(e)

Tudományfilozófiai megalapozás. A fenti elvek alkalmazása so­rán a sorozat kötetei különös figyelmet fordítanak a nyelvészeti kutatómunka tudo­mányelméleti alapjainak feltárására.

 

 

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 

ISSN 1787-3487

 

Vissza a nyitólaphoz