Publikációk

 

Bibliográfiák

 

Pethő G.: Formális szemantika és metafizika            pdf

 

Vecsey Z.: Modern metafizika            pdf

 

 

 

2003

 

Csatár, P.: Modularismus in der kognitiven Semantik: empirisches oder methodologisches Unterfangen? Sprachtheorie und germanistische Linguistik 13 (2003), 123-144.

 

Kertész A.: Néhány megjegyzés a formális szemantika metafizikai antinómiájának két megoldásához. Magyar Nyelvjárások XLI (2003), 297-308.

 

Vecsey Z.: Az intuíció problémája a kétdimenziós szemantikában. In: Szabó E., Vecsey Z. (szerk.): A jelentés dimenziói. Modális elméletek Kripke után. Szeged: JATE Press, 2003, 121-137.

 

 

 

2004

 

Csatár, P.: Zirkularität und Metaphernforschung. Reflexionen über David Ritchies "A Note on Circularity". Sprachtheorie und germanistische Linguistik 14 (2004), 117-124.

 

Kertész, A.: Philosophie der Linguistik. Studien zur naturalisierten Wissenschaftstheorie. Tübingen: Narr, 2004, 439 o. 

 

Kertész A., Rákosi Cs.: Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben. Előtanulmány nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének vizsgálatához. I. rész. Magyar Nyelv C (2004), 129-146.  

 

Kertész A., Rákosi Cs.: Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben. Előtanulmány nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének vizsgálatához. II. rész. Magyar Nyelv C (2004), 273-290.

 

Kertész, A.: Zwei kognitiv-semantische Modelle von nicht-demonstrativen Schlüssen in der generativ-linguistischen Theoriebildung. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 14 (2004), 125-152. 

 

Kertész, A.: Die kognitive Metapherntheorie als metalinguistisches Unterfangen. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 14 (2004), 37-58.

 

Pethő, G.: A survey of current textbooks of lexicography. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 14 (2004), 171-194.

 

Rákosi, Cs.: Rezension von Norbert Dörschner: Dichotomische Verfahren der linguistischen Semantik. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 14 (2004), 200-206.  

 

 

 

2005

 

Benczes, R.: Metaphor-and metonymy-based compounds in English: A cognitive linguistic approach. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 173-198.

 

Csatár, P., Kertész, A., Rákosi, Cs.: Nevek a tudományban. Az elméleti terminusok problémájának tündöklése és bukása. In: Szabó E. & Vecsey, Z. (szerk.).: Ki volt Sherlock Holmes? Tanulmányok a nevek szemantikájáról. Szeged: Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, 2005, 7-72.

 

Darai Zs.: A kompozicionalitás három dimenziója. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 176. o.

 

Győri, G.: The adaptive nature of 'meaning as understanding'. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 199-220

 

Győri G: Univerzális és relativisztikus tendenciák a szemantikai változásban: egy kognitív szemantikai vizsgálódás In: Kertész A, Pelyvás P (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI] , Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, pp 183-206

 

Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI] Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, 309 o.

 

Kertész A., Pelyvás P. (eds.): Hungarian Studies in Cognitive Semantics. Budapest: Akadémiai Kiadó [Acta Linguistica Hungarica Vol. 52 (2005), Numbers 3-4], 129-349.

 

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Remarks on the Cognitive Base of Pragmatic Principles. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 5-40. 

 

Kertész A., Rákosi Cs.: Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a kognitív metaforaelméletben és Chomsky nyelvelméletében. In: Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI], Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, 243-307.

 

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Whole-part and Part-whole Inferences in Generative and Cognitive Linguistics. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 221-280.

 

Kertész, A., Pelyvás, P.: Guest Editors' Note. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 129-134.

 

Kertész A, Pelyvás P: Szerkesztői bevezetés In: Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből.  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI], Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, pp 5-12

 

Komlósi L.I: A jelentésszerkesztés dinamikája mentális műveleteink tükrében: kísérlet a szókapcsolatok kognitív szemantikai osztályozására In Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI],  Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, pp 89-126

 

Kövecses, Z.: A broad view of cognitive linguistics. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 135-172.

 

Pethő G.:  Poliszémia a kognitív nyelvészetben. Rendszeres poliszémiatípusok a magyarban. PhD értekezés, Budapest.

 

Pethő, G.: A nem-rendszeres poliszémiajelenségek kognitív háttere. In: Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI], Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, 127-181.

 

Pethő, G.: On intuitions about proper names. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 281-303.

 

Rákosi, Cs.: Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése. PhD értekezés, Debrecen.

 

Rákosi, Cs.:  The A over A principle and the argumentational structure of the standard theory of generative syntax. Part 1. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15 (2005), 63-96.

 

Rákosi, Cs.:  The A over A principle and the argumentational structure of the standard theory of generative syntax. Part 2. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15 (2005), 189-231. 

 

Rákosi Cs.: Nyelvészet és argumentációelmélet. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 192.o. 

 

Tolcsvai Nagy G: A magyar birtokos szerkezet jelentéstana, kognitív keretben In: Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből.  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI], Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, pp 43-70

 

Vecsey, Z.: The semantic content of partially descriptive names. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 303-314

 

Vecsey Z.: Megjegyzések a részlegesen leíró tulajdonnevek szemantikai elméletéhez. In: Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI]  Budapest: Akadémiai Kiadó, 231-241.    

 

 

 

2006

 

Csatár, P., Pethő, G., Tóth, E.: On possible factors in the aesthetic appreciation of metaphors. Journal of Literary Semantics 35 (2006), 59-71.

 

Darai, Zs.: Kompositionalität in Freges Semantik. Teil 1. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16 (2006), 37-78.

 

Darai, Zs.: Kompositionalität in Freges Semantik. Teil 2. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16 (2006), 153-180.

 

Kertész, A. & Rákosi, Cs.: Inconsistency and Plausible Reasoning in an Analysis of German Affricates. A Case Study in the Philosophy of Linguistics. Language Sciences 28 (2006), 386-423.

 

Kertész, A., Rákosi, Cs., Csatár P.: Remarks on the Unity and Diversity of Cognitive Metaphor Research. In: Benczes, R., Csábi, Sz. (eds.): The Metaphors of Sixty: Papers on the Occasion of the 60th Birthday of Zoltán Kövecses. Budapest: Eötvös Lóránd University, 2006, 144-155.

 

Kertész A, Rákosi Cs., Bódog A.: A saussure-i strukturalizmus tudománytörténeti rekonstrukciójáról. Magyar Nyelv CII (2006), 430-442.

 

Komlósi, L.I.: From Mapping to Conceptual Integration Network. Lotus Kids, Third Rail Issues and Sand Dunes in Metaphorical Meaning Construction for Meme-Mased Human Cognition. In: Benczes, R., Csábi, Sz. (eds.): The Metaphors of Sixty: Papers on the Occasion of the 60th Birthday of Zoltán Kövecses. Budapest: Eötvös Lóránd University, 2006, 156-170.

 

Rákosi, Cs.: Rezension von: Verena Haser, Metaphor, Metonymy and Experentialist Philosophy. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16 (2006), 201-206.

 

Rákosi Cs.: Rezension von: D. Alan Cruse et al. (Hrsg.), Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16 (2006), 206-208.

 

Vissza a nyitólaphoz